Prosument

Prosument

PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Podstawowe informacje na temat programu PROSUMENT:

Cel programu

Celem programu PROSUMENT jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia,
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i powołane zostały do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach.
 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania* budynkiem mieszkalnym,
 • rolnicy,
 • wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 • spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gdzie beneficjentami końcowymi programu są
  1. osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania* budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. spółdzielnie mieszkaniowe.

* przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Okres realizacji programu

Program będzie wdrażany w latach 2015 – 2022, przy czym: podpisywanie umów realizowane będzie do 2020r., natomiast wydatkowanie środków do 2022r.

Okres kwalifikowalności kosztów

od 01.01.2015 r. do 31.12.2022 r.

Formy dofinansowania

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i spółki prawa handlowego jednostek samorządu terytorialnego – pożyczka lub dotacja.
Osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na dotacje lub udzielanie kredytów bankowych.
Wojewódzkie Fundusze ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – środki udostępnione WFOŚiGW na udzielanie pożyczek lub dotacji.

Rodzaje przedsięwzięć objętych programem:

 • zakup i montaż mikroinstalacji i małych instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła za pośrednictwem: źródła ciepła opalanego biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrogeneracje,
 • zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła.

Intensywność dofinansowania

1) do 15% dofinansowania, a w okresie lat 2014-2015 do 20% dofinansowania na:

 • źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
 • pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
 • kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

2) do 30% dofinansowania, a w okresie lat 2014-2015 do 40% dofinansowania na:

 • instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
 • małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
 • mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Maksymalne koszty kwalifikowane

1. Systemy fotowoltaiczne

 • Instalacje o mocy do 5 kW – 7 000 zł/kWp
 • Instalacje o mocy od 5 kW do 40 kW – 6 000 zł/kW

  Przy montażu akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – koszt wzrasta o 5 000 zł/kW pojemności akumulatora.

  2. Pompy ciepła

  • Pompy ciepła powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 3 000 zł/kW
  • Pompy ciepła powietrze/woda dla wyłącznie dla c.w.u.:
   • z zasobnikiem 150-250l. – 5 000 zł/kW
   • z zasobnikiem powyżej 250l. – 8 000 zł/kW
  • Pozostałe pompy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 5 500 zł/kW

  3. Kolektory słoneczne

  • 2 000 zł/kW

  4. Źródła ciepła opalane biomasą

  • Kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW;
  • Kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW;

  Przy montażu zasobnika buforowego wody grzewczej – koszt wzrasta o 200 zł/kW

  5. Małe elektrownie wiatrowe

  • Instalacje o mocy do 10 kW – 11 000 zł/kW
  • Instalacje o mocy od 10 kW do 40 kW – 6 500 zl/kW

  Przy montażu akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – koszt wzrasta o 5 000 zł/kW pojemności akumulatora.

  6. Mikrogenarcja

  • Instalacje na biogaz o mocy do 20 kWe – 40 000 zł/kWe
  • Instalacje na biogaz o mocy od 20 kWe do 40 kWe – 30 000 zł/kWe
  • Instalacje na biopłyny lub biomasę o mocy do 20 kWe – 9 000 zł/kWe
  • Instalacje na biopłyny lub biomasę o mocy od 20 kWe do 40 kWe – 7 000 zł/kWe